Bạn muốn thực tập? Đăng ký ngay!
Chương trình thực tập:

Chúng tôi hỗ trợ, khuyến khích các chương trình thực tập với mục đích tìm kiếm những ứng viên có năng lực và tiềm năng, đóng góp vào sự phát triển nghề luật tại Công ty.

Gửi thông tin đăng ký:

Sinh viên, người tập sự hành nghề luật sư mong muốn thực tập vui lòng gửi thư điện tử đăng ký với các thông tin dưới đây: