Dịch Vụ Hòa Giải

Giải quyết tranh chấp thương mại thông qua hòa giải.

  •     GIỚI THIỆU    
  •     QUY TẮC HÒA GIẢI    
  •     ĐIỀU KHOẢN MẪU    
  •     BIỂU PHÍ    
    GIỚI THIỆU    

Hòa giải vụ việc

Hòa giải viên HOÀNG QUỐC HÙNG. 

Hòa giải thương mại vụ việc là hình thức giải quyết tranh chấp do hòa giải viên thương mại vụ việc được các bên lựa chọn tiến hành theo quy định của Nghị định của Chính phủ số 22/2017/ND-CP ngày 24 tháng 2 năm 2017 về hòa giải thương mại và thỏa thuận của các bên.

Hòa giải viên HOÀNG QUỐC HÙNG được đăng ký hợp lệ theo Nghị định này để hoạt động hòa giải viên thương mại vụ việc.

    QUY TẮC HÒA GIẢI    

Quy tắc Hòa giải

Quy tắc hòa giải UNCITRAL.

Chúng tôi khuyến nghị sử dung Quy tắc hoà giải của UNCITRAL có hiệu lực hiện hành.

Các bên có thể thỏa thuận để loại bỏ, sửa đổi hoặc bổ sung một hoặc nhiều điều khoản của Quy tắc, với sự đồng ý bằng văn bản của hòa giải viên, miễn là việc loại bỏ, sửa đổi hoặc bổ sung đó không trái với các quy định bắt buộc của pháp luật. Trường hợp bất cứ quy định nào của Quy tắc này mâu thuẫn với quy định bắt buộc của pháp luật thì quy định bắt buộc của pháp luật được ưu tiên áp dụng.


    ĐIỀU KHOẢN MẪU    

Điều khoản hòa giải mẫu

Khuyến nghị thỏa thuận hòa giải mẫu của các bên

Sử dụng trước khi tranh chấp phát sinh:

Tất cả các tranh chấp, bất đồng hoặc sự khác biệt phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này, bao gồm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của hơp đồng, trước tiên sẽ được đưa ra hòa giải vụ việc tại Việt Nam theo Quy tắc hoà giải của UNCITRAL có hiệu lực hiện hành.

Sử dụng sau khi tranh chấp phát sinh:

Tất cả các tranh chấp, bất đồng hoặc sự khác biệt phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này, bao gồm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của hợp đồng, có thể, mặc dù đã bắt đầu bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác, được chuyển đến hòa giải vụ việc tại Việt Nam theo Quy tắc hoà giải của UNCITRAL có hiệu lực hiện hành.

    BIỂU PHÍ    

Biểu phí hòa giải

Biểu phí năm 2020

Biểu phí hoà giải xin vui lòng xem ở file đính kèm tại đây.